Algemene voorwaarden Autospuiterij Bloom
E-mail: info@autospuiterijbloom.nl
Website: www.autospuiterijbloom.nl

Definities

 1. Autospuiterij Bloom: Autospuiterij Bloom, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK nr. 24412607.
 2. Klant: degene met wie Autospuiterij Bloom een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Autospuiterij Bloom en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Autospuiterij Bloom.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Autospuiterij Bloom zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
  staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Autospuiterij Bloom zich het recht voor de
  offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant
  hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Autospuiterij Bloom slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
  elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Autospuiterij Bloom hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten
  zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of
  anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Autospuiterij Bloom hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn
  gemaakt, kan Autospuiterij Bloom te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Autospuiterij Bloom een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij
  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Autospuiterij Bloom is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Autospuiterij Bloom de klant tijdig te laten weten
  waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Autospuiterij Bloom heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Autospuiterij Bloom prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Autospuiterij Bloom op te zeggen indien hij niet akkoord gaat
  met de prijsverhoging

Betalingen en betalingstermijn

 1. Autospuiterij Bloom mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen
  bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Autospuiterij Bloom de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
  hoeft te stellen.
 4. Autospuiterij Bloom behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling
  dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autospuiterij Bloom gerechtigd de wettelijke rente
  van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in
  rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
  maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Autospuiterij Bloom.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autospuiterij Bloom zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van Autospuiterij Bloom op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autospuiterij Bloom, dan is hij nog
  steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autospuiterij Bloom te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Autospuiterij Bloom te
verrekenen met een vordering op Autospuiterij Bloom.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
     – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
     – zaken van Autospuiterij Bloom die bij de klant aanwezig zijn
     – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Autospuiterij Bloom de polis van deze verzekeringen ter inzage

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Autospuiterij
Bloom enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Autospuiterij Bloom voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uit.
 2. Autospuiterij Bloom heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
  derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
  eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Autospuiterij Bloom tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
  overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Autospuiterij Bloom tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Autospuiterij Bloom.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
  anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Autospuiterij Bloom de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Autospuiterij Bloom redelijkerwijs verlangde informatie,
  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
  de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Autospuiterij Bloom tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
Autospuiterij Bloom geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Autospuiterij Bloom geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
  onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant Autospuiterij Bloom daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Autospuiterij Bloom uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan
  op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Autospuiterij Bloom
  in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
  Autospuiterij Bloom gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Autospuiterij Bloom.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Autospuiterij Bloom ook daadwerkelijk (tijdig)
  bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Autospuiterij Bloom een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Autospuiterij Bloom verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Autospuiterij Bloom

 1. Autospuiterij Bloom is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade
  is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Autospuiterij Bloom aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Autospuiterij Bloom is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Autospuiterij Bloom aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Autospuiterij Bloom vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Autospuiterij Bloom toerekenbaar tekortschiet in de
  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
  ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Autospuiterij Bloom niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
  ontbinding pas plaatsvinden nadat Autospuiterij Bloom in verzuim is.
 3. Autospuiterij Bloom heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen
  uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Autospuiterij Bloom kennis heeft genomen
  van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal
  kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Autospuiterij Bloom
  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Autospuiterij Bloom kan worden
  toegerekend in een van de wil van Autospuiterij Bloom onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
  verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn
  verplichtingen in redelijk-heid niet van Autospuiterij Bloom kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Autospuiterij Bloom 1 of meer verplichtingen naar de klant niet
  kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Autospuiterij Bloom er weer aan kan voldoen.
  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Autospuiterij Bloom is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als
  gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Autospuiterij Bloom is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Autospuiterij Bloom zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van Autospuiterij Bloom.
 2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
  komt van wat Autospuiterij Bloom bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Autospuiterij Bloom is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt
  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.

Opgesteld op 06 november 2022.